Label Software, s.r.o. | info@labelsoftware.cz | +420 608 784 404 | Po - Pá 9:00 - 16:00

Software ClinicPharm

ClinicPharm je softwarová aplikace určená pro dokumentaci a vyhodnocení činnosti klinického farmaceuta. Na vývoji informačního systému ClinicPharm se v roli odborného garanta podílela Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP.

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

Odborný garant ČOSKF ČLS JEP:

 • koordinuje rozvoj klinické farmacie na území ČR
 • tvoří standardy a metodiku práce pro klinické farmaceuty
 • zajišťuje postupný rozvoj jednotlivých oddělení klinické farmacie
 • zajišťuje odbornou způsobilost pracovníků klinické farmacie a vychovává tak kvalitní odborníky
 • doporučuje zajišťění služeb klinických farmaceutů na lůžkových odděleních jednotlivých nemocnic

O programu ClinicPharm

Software ClinicPharm slouží k dokumentaci a statistickému vyhodnocení činností klinického farmaceuta. Informační systém ClinicPharm je možno propojit s nemocničním informačním systémem (NIS) nebo může být provozován samostatně.

PROGRAM CLINICPHARM UMOŽŇUJE:

 • záznam výstupů činností klinického farmaceuta: záznam o provedení vstupní kontroly nebo opakované kontroly medikace, označování rizikových lékových anamnéz, zápis farmakoterapeutických doporučení
 • filtr pacientů dle zadaných kritérií, při propojení s nemocničním informačním systémem umožňuje přímý vstup do elektronické dokumentace pacienta
 • označení pacientů, u kterých bylo provedeno vstupní hodnocení lékové anamnézy při přijetí
 • označení a sledování rizikových lékových anamnéz dle zadaných kritérií
 • tvorba dalších skupin rizikových lékových anamnéz
 • záznam opakovaných kontrol lékových anamnéz pacientů
 • zápis farmakoterapeutických doporučení
 • hodnocení farmakoterapeutického doporučení z hlediska provedených intervencí
 • statistické zpracování provedených intervencí
 • tvorba specializovaných výstupů (export, tisk)
 • a další

Rozšiřující možnosti systému ClinicPharm

Systém ClinicPharm lze na vaši žádost rozšířit o libovolnou funkcionalitu. Na základě vzniklých požadavků přizpůsobíme systém vašemu prostředí, napojíme na váš nemocniční informační systém a nabídneme usnadňující moduly zajišťující např. tvorbu vlastních sestav pomocí jazyka SQL, či uživatelsky modifikovatelné tiskové výstupy.

Pro koho je program ClinicPharm určen

Program (software) ClinicPharm je určen především pro práci kvalifikovaných osob (typicky klinický farmaceut) zpravidla pracujících na odděleních klinické farmacie jednotlivých zdravotnických zařízení anebo v ambulantní sféře.

VÝZNAM PROGRAMU CLINICPHARM:

 • jednotlivá pracoviště a oddělení klinické farmacie mohou díky programu ClinicPharm zaznamenávat výstupy činností klinického farmaceuta, vést dokumentaci a vytvářet statistické hodnocení intervencí v souladu s metodikou práce klinického farmaceuta
 • kvalifikovaní uživatelé pracovišť a oddělení klinické farmacie  se mohou spolupodílet  na rozvoji a pravidelné aktualizaci programu dle požadavků a praxe nově rozvíjejícího se oboru klinické farmacieInformační systém pro klinické farmaceuty

Vznik myšlenky a realizace programu ClinicPharm

Myšlenka a původní realizace programu ClinicPharm vznikla už v roce 2009 na základě podkladů práce klinického farmaceuta při optimalizaci individuální farmakoterapie pacientů (optimalizace farmakoterapeutického pacienta).
V roce 2011 byla tato myšlenka realizována vytvořením nového samostatného informačního systému ClinicPharm, a to z důvodu rozvíjející se potřeby dokumentace činností klinického farmaceuta a vyhodnocení intervencí klinického farmaceuta. Vývoj software ClinicPharm probíhal v letech 2011-2013, ovšem další rozvoj probíhá kontinuálně v reakci na potřeby pracovišť klinické farmacie a na platnou legislativu.

 Definice pojmů:

Software – počítačový program, aplikace
NIS – nemocniční informační systém (například UNIS, Tree, AMISFONS AKORD, SAP IS-H)
Klinický farmaceut – pracovník ve vědném oboru klinická farmacie